REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez Sylwia Waśkiewicz z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mojesuple.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§ 1

Informacje ogólne

1) Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mojesuple.pl jest platformą prowadzoną przez Sylwia Waśkiewicz z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy Ul. Mazowieckiej PPH B/13.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie następujące określenia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mojesuple.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

7) Strona – Usługodawca lub Klient;

8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez mojesuple drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

11) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

12) . Sprzedawca - Sylwia Waśkiewicz z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 44-335, ul. Mazowiecka, PPH B/13 NIP: 6511571385, REGON: 243558047, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z mojesuple.pl, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

14) Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firma kurierska;

b) Poczta Polska S.A.

§ 3

Treści zamieszczone na stronie internetowej www.mojesuple.pl

1. Sklep internetowy www.mojesuple.pl, na którym prezentowane są Towary, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące asortymentu dostępnego do sprzedaży. Prezentacja Towarów na stronie internetowejwww.mojesuple.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

2. Prezentacja Towarów, ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej www.mojesuple.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc i nie mają charakteru wiążącego.

3. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz oznaczenia producenta lub importera.

4. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w ofercie Sklepu Internetowego www.mojesuple.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

5. W Sklepie zamieszczone są opisy Towarów pochodzące od producenta tych Towarów. Opisy Towarów prezentowanych w Sklepie www.mojesuple.pl służą wyłącznie celom informacyjnym.

6. www.mojesuple.pl zapewnienia Klientom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 537 767 450.

§ 4

Złożenie Zamówienia

1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.mojesuple.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.mojesuple.pl. Formularz zamówienia zawiera w szczególności:

1) dane dotyczące Klienta: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;

2) dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi Klienta;

3) dane dotyczące zamawianego Towaru: nazwa, wielkość opakowania, postać oraz ilość;

4) sposób dostawy zamówionych Towarów, formę płatności za złożone Zamówienie,

5) numer zamówienia, data, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych, o których mowa w ust. 3. Dane obowiązkowe, których podanie przez Klienta jest konieczne dla przyjęcia oferty są oznaczone w formularzu zamówienia znakiem „* ”.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem, a aktualną ofertą na stronie internetowej www.mojesuple.pl sklep poinformuje Klienta o rozbieżności drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawiając jednocześnie odpowiedź na ofertę złożoną przez Zamawiającego zawierającą zmiany lub uzupełnień Zamówienia. W takim przypadku sklep internetowy mojesuple.pl może zaproponować Klientowi:

1) zamiennik,

2) realizację Zamówienia bez brakującego Towaru,

3) realizację Zamówienia z wydłużonym czasem dostawy potrzebnym dla sprowadzenia zamówionego Towaru.

§ 5

Odmowa realizacji Zamówienia

1. Sklep internetowy www.mojesuple.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia jeżeli okaże się, że:

1) Towar wycofano ze sprzedaży lub wstrzymania sprzedaży danego produktu na terenie Polski lub na terenie Państwa gdzie Towar ma być dostarczony,

2) obowiązuje zakazu wwozu zamówionych Towarów do kraju adresata (przesyłka zagraniczna),

o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony wraz z dokładną przyczyną odmowy realizacji Zamówienia.

§ 6

Przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz zawarcie Umowy sprzedaży

1. Zamówienia złożone w dni powszednie do godz. 17.00 przyjmowane będą do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w sobotę, w niedziele i święta będą przyjmowane do realizacji od godziny 10.00 następnego dnia roboczego.

2. Klient zostanie powiadomiony o przyjęciu jego Zamówienia do realizacji poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.

3. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej (oraz § 6 ust. 2) dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 7

Wydanie Towarów i płatność

(SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ)

1. Klient posiada prawo wyboru sposobu wydania Zamówionych Towarów oraz formy płatności, spośród opcji dostępnych podczas składania Zamówienia w formularzu Zamówienia.

2. Wszelkie informacje na temat aktualnych form dostawy, kosztów oraz ograniczeń w zakresie dostawy znajdują się na stronie sklepu www.mojesuple.pl

3. Sklep umożliwia wydanie Towarów w sklepie stacjonarnym.

4. Wysyłka produktu odbywa się w warunkach zapewniających jego jakość oraz bezpieczeństwo stosowania. Produkt będzie należycie zapakowany, a opakowanie będzie opatrzone etykietą przymocowaną w sposób trwały zawierającą: pieczątkę placówki, numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy, określenie warunków transportu oraz numer telefonu kontaktowego.

5. Sklep internetowy www.mojesuple.pl umożliwia dokonanie płatności z tytułu sprzedaży Towarów w następujący sposób:

1) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank: ING BANK ŚLĄSKI.

Numer rachunku: 70 1050 1605 1000 0092 3608 7335.

4) Płatności elektroniczne (w tym płatność kartą kredytową i debetową) za pośrednictwem serwisu PayPal.com

5) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.payu.pl.

2. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i debetową przeprowadzona są za pośrednictwem PayPal.com oraz PayU.pl

4. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

a) PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

b) PayU.pl - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

5. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6. MojeSuple wystawi fakturę VAT lub paragon za sprzedane Towary po wybraniu przez Klienta takiej opcji w formularzu Zamówienia. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie przez Klienta wszystkich danych wymaganych dla wystawienia faktury.

§ 8

Wydanie Towaru w sklepie stacjonarnym

1. Wydanie zamówionych Towarów Klientowi możliwe jest w sklepie stacjonarnym w Jastrzębiu Zdroju przy ul.Mazowieckie PPH B/13.

2. Zamówienie dostępne jest do odbioru w sklepie stacjonarnym przez 7 dni kalendarzowych.

3. Osoba odbierająca zamówiony Towar potwierdza pisemnie jego wydanie.

§ 9

Wysyłka

1. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem Payeezy wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym albo koncie Usługodawcy w serwisie Payeezy (po pozytywnej autoryzacji transakcji).

2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

2) niekompletności przesyłki,

3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

3. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

4. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

5. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 10

Koszty dostawy

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

1) Paczka kurierska 11zł

2) Paczka kurierska pobraniowa 14zł

3) Przesyłka paczkomatowa 9.50zł

4) List polecony 4.50zł

5) Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

§ 11

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży sklep poinformuje Konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu albo o uznaniu oświadczenia o odstąpieniu za bezskuteczne jeżeli zostało złożone w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązki Konsumenta

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Towar należy odnieść lub odesłać na adres siedziby Ul. Mazowiecka PPH B/13, 44-335 Jastrzębie Zdrój.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

§ 12

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar z dopiskiem „reklamacja”.

7. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

8. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 13

Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§ 14

Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 15

Pozostałe prawa i obowiązki

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.